perjantai 19. marraskuuta 2010

VALMENNUKSEN KIEMUROITA

Uusimmassa BODY-lehdessä pitkänlinjan kehonrakennus- ja fitnessvaikuttaja K.P.Ourama kirjoittaa mielenkiintoisesti ja monipuolisesti noiden lajien valmennuksesta ja siinä mukana olevista.

Tässä tuosta tekstistä poimintoja:


Koska kehonrakennuksessa ja fitnessurheilussa ei ole mitään pä­tevöitynyttä valmentajakoulutusta, voi kuka tahansa sanoa itseään valmentajaksi ja antaa maksullisia neuvoja kilpailuun valmistaut
uville. Tämän takia lajeissa on valmentajina hyvinkin kirjavaa ja välillä jopa epäilyttävääkin porukkaa, joiden lopullisista ja valmennuksellisista tarkoitusperistä voidaan olla montaa eri mieltä.

Sitten on taas toisaalta sellaisia valmentajia, jotka osaavat asiansa ja heidän valmennuksensa käden­jälki näkyy selvästi urheilijan sijoi­tuksissa tai kehittymisenä joillakin tai joskus monillakin osa-alueilla.


Kuka tarvitsee valmentajaa?

Mutta missä lajissa palkataan heti aluksi oma henkilökohtainen valmentaja, kun päätetään aloit­taa kilpaurheilu? Ei kai missään muussa lajissa kuin kehonraken­nuksessa tai varsinkin fitnessurheilulajeissa.

Normaalisti kuvio menee ur­heilussa niin, että urheilija etsii ensin itse tietoa lajistaan. Tietoa kerätää
n aluksi vaikka netistä, lehdistä ja videoista. Yksi tärkeä tiedonlähde, joka nykyisin on lähes kokonaan unohdettu, on lajin ko­keneemmat harrastajat, jotka neu­vovat varmasti uusia harrastajia mukaan lajiin. Ongelmana on vain löytää sopiva henkilö.


Anna aikaa oppimiselle

Uusi lajin harrastaja ei ymmärrä, että oppiminen vie aina oman ai­kansa ja jokainen, joka menestyy, on tavalla ta
i toisella maksanut oppirahansa kokeilemalla erilaisia sovellutuksia tai kuunnellut erilai­sia neuvoja, joista sitten epäon­nistumisen ja onnistumisen kautta on määrittynyt se oma näkemys ja kokemus asiasta. Ilman omaa ko­kemusta ei pysty ottamaan mitään tietoa vastaan, koska urheilijalla pi­tää olla tarpeeksi omakohtaista ko­kemusta pystyäkseen käyttämään valmennustietoa hyväkseen.

Kun nuori innokas saliharrastaja haluaa lehti- tai nettijutun jälkeen alkaa itsekin harrastamaan body fitnessiä, hänen pitäis
i alkaa ot­tamaan asioista selvää eikä ottaa yhteyttä tunnettuun valmentajaan ja valmentajan pitäisi ymmärtää, ettei kaikista halukkaista tule kil­pailijoita, vaikka he ovatkin valmiit maksamaan siitä.


Valmentajan vastuu

Valmentajalla on vastuu alusta saakka ja hänen pitää osata päät­tää onko urheilija valmis kilpailuun. Jotkut valmentajat eivät suostu antamaan periksi ja laittavat val­mennettavansa tekemään hulluja asioita ennen kilpailua vain siksi, että haluavat kilpailijan niittävän menestystä. Valmentajan tulisi koko ajan muistaa, että hän vain antaa neuvoja ja kilpailija toteut­taa niitä, Hyvä valmentaja osaa innostaa ja myöskin hillitä tai jopa sanoa, ettei kannata mennä kilpai­luun.

Varsinkin body fitness -piireissä jotkut ovat törmänneet valmenta­jiin, jotka valmennussuhteen alet­tua toimimaan ehdottelevat kilpai­lijoille dopingaineiden käyttöä sillä perustein, että heidän puheidensa mukaan kaikki kilpailijat käyttävät niitä ja ellei käytä, ei voi päästä kuntoon. Tässä tilanteessa kan­nattaa kyseenalaista valmentajan tietotaidot ja miettiä, onko hän oikeasti valmentaja vai dopingdiileri?


Minkälainen on hyvä valmentaja?

Hyvä valmen
taja antaa aikaa kil­pailijalle tai valmennettavalle eli hän on mukana projektissa niin paljon kuin vain mahdollista, mut­ta hän rajaa neuvonsa vain itse asiaan eli harjoitteluun, ravintoasioihin ja muihin urheiluun liittyviin asioihin.

Valmentajan pitää osata arvioida realistisesti kilpailijan tai valmen­nettavan taso, jolla hän on val­mennussuhteen alussa ja hänen pitää osata antaa myös realistinen arvio mihin kilpailija pystyy ja mi­hin ei. Valmentajan pitää olla in­nostava ja motivoiva, mutta hän ei saa kannustaa kilpailijaa, jos kyse on epärealistisista tavoitteista tai odotuksista.

Yksi tärkeä asia on se, että val­mentaja tapaa riittävän usein val­mennettavaa riippuen tietysti sii­tä, minkälaisesta valmennuksesta on kyse. Jos kyse on harjoitteluvalmennuksesta, on valmentajan py­rittävä olemaan mukana lähes aina treeneissä varsinkin kun kyseessä on vielä kilpailija tai valmennetta­va, joka ei ehkä itse osaa tai ym­märrä annettuja valmennusneuvoja tai -ohjelmia. Valmentaja ei saa syyttää valmennettavaa siitä, et­tei tämä osaa harjoitella oikein tai riittävän kovaa itsenäisesti, koska valmentajan tehtävä on arvioida valmennettavan taso ja ohjelma tai valmennussuunnitelma on teh­tävä sen mukaan.

Valmennettava voi harjoitella itsenäisesti ilman valmentajan jat­kuvaa kontrollia joka treenissä, jos valmennettava osaa jo lukea oman kehonsa merkkejä ja tulkita saami­aan ohjeita oikein. Valmentaja voi aina välillä katsoa valmennettavan harjoituksia ja korjata jotain kohtia tai antaa lisäneuvoja kuinka jokin liike tai sarja kannattaisi tehdä.


Kuntoanalyysi ensin

Kilpailuun valmistautumisessa val­mentajan on nähtävä kilpailija hen­kilökohtaisesti ja valmentajan pitää tehdä kuntoanalyysi (kilpailijan rakenne, pudotettava rasvamäärä kiloissa ja lihasmassan riittävyys kilpailuun) pa
ikan päällä tapaa­misessa. Valokuvat ovat tietysti apuväline, mutta valokuvat eivät aina kerro totuutta, koska niissä pitää olla aina sama valaistus, kuvakulma ja kuvienotto ajankoh­ta.

Valmentajan on ehdottomasti tavattava valmennettava useam­paan kertaan, ainakin silloin, kun valmennussuhde on uusi eikä val­mentaja tunne valmennettavan kehoa, miten se käyttäytyy ja
miltä se todellisuudessa näyttää. Jotkut perustavat valmennussuhteen pitkälti valokuviin netin kautta tai videoon, mutta näkemyserot saat­tavat olla aivan toisenlaiset, kun nähdään silmästä silmään tilanne. Yksikin huono tai liian mairitteleva valokuva voi antaa vääristyneen kuvan valmentajalle, joka ei siksi pysty neuvomaan kunnolla val­mennettavaa.


Mistä tietää hyvän valmentajan?

Hyvä valmennettava on sellai­nen, joka kyselee paljon ja ky­seenalaistaa saatua tietoa, mutta kuitenkin niin, ettei joka asiasta ala väittelemään valmentajan kanssa.. Hyvä valmentaja esittää neuvonsa selkeästi ja selittää asiat perinpoh­jin, että valmennettava ymmärtää saamansa tiedon. Ei ole olemassa tyhmiä valmennettavia, on vain hyviä ja huonoja valmentajia, jotka osaavat esittää tietonsa ja asiansa oikealla tavalla, ja jotka ymmärtä­vät olla rehellisiä valmennettavaa kohtaan. Valmennettava on kui­tenkin pomo eli se joka maksaa. Se kannattaa pitää mielessä.


Kuinka paljon maksaa?

Valmennusti
etoa voi saada hyvin­kin eri hintaan, riippuen siitä mitä halutaan. Jos kyse on pelkästä har­joitus- tai ravinto-ohjelmasta, niin puhutaan kympeistä, ei missään nimessä satasista. Jos maksat nettivalmentajalle usean satasen siitä, että hän vaihtelee ohjelmaasi uusia liikkeitä ja tekee erilaisia har­joituskausia, niin nettivalmentajalla voi olla tietopankissaan valmiita ohjelmia, joita hän vain lähettää tai tulostaa valrnennettavalleen, ja silloin paperin hinta on korkeampi kuin setelipaperin hinta.

Jos valmentaja näkee paljon vaivaa harjoitus- ja ravinto-ohjelman tekemiseen eli hän kyselee paljon asioita harjoittelijalta, ko
keilee ensin miten harjoittelijan keho toimii eri ohjelmilla tai esimerkiksi kaloreilla, istuu valmennettavan kanssa alas ja antaa oikeasti hen­kilökohtaisia neuvoja sekä valvoo prosessia ja kontrolloi itse asioi­den etenemistä, niin siinä tapauk­sessa ohjelmista voi maksaa sato­jakin euroja.

Jos tehdään valmennustyötä pit­källä tähtäimellä ja valmennettava haluaa kilpailla ensimmäistä ker­taa, on syytä olla tarkkana mistä maksaa. Yllä mainitut asiat lisät­tynä kontrollikäynnit, jossa val­mentaja antaa palautetta
dieetin etenemisestä ja antaa uusia ohjei­ta tulevaa varten on tärkeää koko­naisuuden onnistumisessa. Tästä palvelusta voi myös maksaa satoja euroja, riippuen tietysti kuinka pit­kä ajanjakso on kyseessä.

Kuntosalilla suoritettu harjoitus voisi olla hintahaarukassa 25-100 euroon, riippuen kuinka paljon val­mentajan on oltava harjoituksessa mukana.


Suomen tietotaso

Koska mitään
valmentajakoulutusta ei alalla ole, jokainen voi kut­sua itseään valmentajaksi. Yleensä kokeneet kilpailijat tai uransa lo­pettaneet toimivat hyvinä valmen­tajina, jos he vain osaavat soveltaa urallaan hankkimia tietojaan.

Internetissä kilpailijat ja etenkin tulevat kilpailijat törmäävät jos jonkinlaisiin valmentajiin. Virtuaalivalmentajien tietotaso kannattaa kyseenalaistaa ja varsinkin silloin, jos valmentaminen sijoittuu koko­naan nettiin ja sähköpostiin.

Internetissä kilpailijat ja etenkin tulevat kilpailijat törmäävät jos jonkinlaisiin valmentajiin. Virtuaalivalmentajien tietotaso kannattaa kyseenalaistaa ja varsinkin silloin, jos valmentaminen sijoittuu koko­naan nettiin ja sähköpostiin.

Yleensä Suomesta saa hyviä valmennusohjeita ja varsinkin, jos valmentaja sattuu olemaan itse tunnettu kilpa
ilija, entinen huippu tai muuten tunnustettu kehonra­kennus- ja fitnessalalla.

IFBB Finland ry:n sivuilta löytyy päivitetty lista fitnessurheiluvalmentajista, joiden päälajit ovat body fitness, fitness ja classic bodybuilding. Näiden valmentajien tietoihin voi luottaa täysin.


Lähde: BODY 7/2010, sivut 57-59.

http://www.bodylehti.fi/


TILAA HENKILÖKOHTAINEN KUNTO-OPAS

Olen valmis tekemään juuri Sinulle soveltuvan henkilökohtaisen ohjelman - joko laajan paketin tai osia siitä. Kunto-opas, keho & mieli & ravinto sisältää seuraavat osat :

1 - lähtötilanne (painoindeksisi ja rasvaprosenttisi)

2 - yleinen terveys (esim. ryhti, hengitys, nestetasapaino)

3 - liikunta (perustieto painoharjoittelusta, aerobisesta liikunnasta ja venyttelystä sekä henkilökohtainen 8-12 viikon ohj
elmasi kotioloihin tai salille sekä ulkoiluun)

4 - palautuminen ja uni

5 - henkinen puoli (asennoituminen ja stressi)

6 - laihdutus (esim. liikapainon syitä, kehon hormonien vaikutus, vinkkejä)

7 - ruokavalio (energiantarpeesi, ravintoaineet, ruokavalioehdotus ym.)

8 - muuta asiaa (esim. alkoholin ja tupakan vaikutus kuntoiluun)


Huom! Opas
sisältää noin 100-sivuisen tekstin lisäksi runsaasti nettilinkkejä, joiden ansiosta saat lopulta useita satoja sivuja asiaa. Esimerkiksi jokaisesta lihaskuntoliikkeestä on mukana videolinkki. Kaikki tämä hinnalla, joka on Personal Trainerin tunnin tai parin tuntitaksaa vastaava tai jopa sen alle (minimi vain 40 euroa)!

Tyytyväisten asiakkaiden kommentteja:

  • Paula: "Voin kyllä todella suositella Kunto-oppaan tilaamista kaikille itsestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille, mutta varsinkin motivoituneille kuntoilijoille, jotka tahtovat saada tietoa ja taitoa saavuttaa kuntoilullaan tuloksia!" 
  • Octavia: " Kävin heti kuntogurun sivuilla ja nyt muutamaa viikkoa myöhemmin uskaltauduin myös tilaamaan henkilökohtaisen kunto-oppaan. Todella samaa mieltä, opas on huippu ja nyt sitä on taas uudessa vireessä. Kiitos sulle tosi paljon vinkistä!"
  • Jellona: "Suosittelen Kuntogurun palveluita enemmän kuin lämpimästi! Tämä tuntuu hyvin helpolta tavalta päästä kiinni terveelliseen elämään. Ja koska ohjeet ovat täysin itselle räätälöidyt, niin niihin on helppo uskoa ja luottaa."


Ota yhteyttä sähköpostitse >>> lähetän Sinulle kyselykaavakkeen, jonka vastausten pohjalta sitten teen Kunto-oppaan tai sen osat Sinulle muutamassa päivässä.

arto.painilainen@gmail.com


Pätevyyttäni kuntoilu- ja elämäntapavalmentajana voit arvioida käymällä:

http://kuntoguru.com/itsestani.html
Ari Kokkonen


YVES ROCHER JA CDON

Blogini oikeassa reunassa on nyt kaksi uutta linkkiä, joiden kautta voit hankkia itsellesi tai vaikka joululahjaksi läheisillesi kosmetiikkaa ja viihdettä. Klikkaa ja tutustu.PÄIVÄN AJATELMA


Kyse ei ole niinkään siitä, että emme
uskalla tehdä vaikeita asioita, kuin siitä,
että uskalluksen puute tekee asioista vaikeita.

http://www.positiivarit.fi/HYVÄÄ VIIKONLOPPUA SINULLE .... Palaan kirjoitusta väsäämään maanantaina.


Ei kommentteja: